P6|數學
P6|數學
上門補習 | 新界區,屯門
|
一至五2日
|
男導師/女導師 / 中七程度
個案編號 A15978 | 登記時間 26/05/2008
學校教授語言中文小學
上課時間
1.5小時 /一,四 17:00
備註
補習地址
新界區,屯門,美樂花園
地圖
新界區,屯門,美樂花園
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P6|數學
P6|數學
上門補習 | 新界區,屯門
一至五2日
男導師/女導師 / 中七程度
$80/小時
fast rigister 3秒登記