F4|數學
F4|數學
上門補習 | 新界區,大埔
|
一星期2日
|
男導師/女導師 / 中七程度
個案編號 A2277 | 登記時間 02/11/2006
學校教授語言中文中學
上課時間
1.5小時 /星期二, 五,18-19點 | 星期二, 五,19-20點 |
備註
補星期二,五18:30開始
補習地址
新界區,大埔,康樂園
地圖
新界區,大埔,康樂園
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F4|數學
F4|數學
上門補習 | 新界區,大埔
一星期2日
男導師/女導師 / 中七程度
$100/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對