F3|數學
F3|數學
上門補習 | 港島區,跑馬地
|
一星期2日
|
男導師 / 大學畢業
個案編號 A2694 | 登記時間 16/12/2006
學校教授語言英文中學
上課時間
2小時 /未定上課時間
備註
一星期2日
補習地址
港島區,跑馬地,跑馬地衛信道
地圖
港島區,跑馬地,跑馬地衛信道
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F3|數學
F3|數學
上門補習 | 港島區,跑馬地
一星期2日
男導師 / 大學畢業
$130/小時
fast rigister 3秒登記