F3|數學
F3|數學
上門補習 | 九龍區,尖沙咀
|
一星期1日
|
男導師 / 現職教師
個案編號 A3637 | 登記時間 01/03/2007
學校教授語言中文中學
上課時間
1小時 /未定上課時間
備註
平日一日, 假日一日
補習地址
九龍區,尖沙咀,港景峰
地圖
九龍區,尖沙咀,港景峰
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F3|數學
F3|數學
上門補習 | 九龍區,尖沙咀
一星期1日
男導師 / 現職教師
$300/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對