F2|數學
F2|數學
上門補習 | 九龍區,何文田
|
一星期2日
|
男導師 / 大學程度
個案編號 A3726 | 登記時間 05/03/2007
學校教授語言英文中學
上課時間
1.5小時 /未定上課時間
備註
一至五其中一日
補習地址
九龍區,何文田,常盛街常康園
地圖
九龍區,何文田,常盛街常康園
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F2|數學
F2|數學
上門補習 | 九龍區,何文田
一星期2日
男導師 / 大學程度
$110/小時
fast rigister 3秒登記