F1|數學
F1|數學
上門補習 | 新界區,元朗及天水圍
|
一星期1日
|
男導師/女導師
個案編號 A4055 | 登記時間 18/03/2007
學校教授語言英文中學
上課時間
2小時 /未定上課時間
備註
時間商議
補習地址
新界區,元朗及天水圍,加洲花園
地圖
新界區,元朗及天水圍,加洲花園
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F1|數學
F1|數學
上門補習 | 新界區,元朗及天水圍
一星期1日
男導師/女導師
$120/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對