P5初
P5初級|英語會話
上門補習 | 新界區,沙田火炭
|
一至五1日
|
女導師 / 全職補習
個案編號 N3554 | 登記時間 19/05/2008
學校教授語言中文小學
上課時間
1.5小時 /一,二 16:30 - 19:00
備註
外國回流導師
補習地址
新界區,沙田火炭,駿景園
地圖
新界區,沙田火炭,駿景園
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P5初
P5初級|英語會話
上門補習 | 新界區,沙田火炭
一至五1日
女導師 / 全職補習
$200/小時
fast rigister 3秒登記