F4|英文
F4|英文
上門補習 | 新界區,葵涌
|
一星期1日
|
男導師/女導師 / 現職教師
個案編號 A2928 | 登記時間 08/01/2007
學校教授語言中文中學
上課時間
2小時 /未定上課時間
備註
補習地址
新界區,葵涌,葵青葵俊苑葵昌閣
地圖
新界區,葵涌,葵青葵俊苑葵昌閣
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F4|英文
F4|英文
上門補習 | 新界區,葵涌
一星期1日
男導師/女導師 / 現職教師
$160/小時
fast rigister 3秒登記